الدقائق المحکمه فی شرح المقدمه = شرح شیخ الاسلام | ad-daqā’iq-ul muḥkama fī š.-il muqaddama = š.-u šayx-ul-islām(تجوید)

انصاری ، زکریا بن محمد، 826؟ - 926 ؟ قمری
ansārī, zakarīyā ebn-e mohammad (1423 - 1520)


الدقائق المحکمه فی شرح المقدمه = شرح شیخ الاسلام | ad-daqā’iq-ul muḥkama fī š.-il muqaddama = š.-u šayx-ul-islām(تجوید)

انصاری ، زکریا بن محمد، 826؟ - 926 ؟ قمری
ansārī, zakarīyā ebn-e mohammad (1423 - 1520)


الحواشی المفهمه فی شرح المقدمه = شرح المقدمه الجزریه = شرح منظومه الجزریه | al-ḥawāšī-yul mufahhama fī š.-il muqaddama = š.-ul(تجوید)

ابن جزری ، احمد بن محمد، 780 - 835 ؟ قمری
ebn-e jazarī, ahmad ebn-e mohammad (1379 - 1432)


الحواشی المفهمه فی شرح المقدمه = شرح المقدمه الجزریه = شرح منظومه الجزریه | al-ḥawāšī-yul mufahhama fī š.-il muqaddama = š.-ul(تجوید)

ابن جزری ، احمد بن محمد، 780 - 835 ؟ قمری
ebn-e jazarī, ahmad ebn-e mohammad (1379 - 1432)


کنز الدقائق و بحر الغرائب = کنز الحقائق و بحر الدقائق | kanz-ud daqā’iq wa baḥr-ul ġarā’ib = kanz-ul ḥaqā’iq wa baḥr-ud daqā’iq(تفسیر)

قمی مشهدی ، محمد بن محمد رضا، - 1107 قمری
qomī mašhadī, mohammad ebn-e mohammad rezā(- 1696)


کنز الدقائق و بحر الغرائب = کنز الحقائق و بحر الدقائق | kanz-ud daqā’iq wa baḥr-ul ġarā’ib = kanz-ul ḥaqā’iq wa baḥr-ud daqā’iq(تفسیر)

قمی مشهدی ، محمد بن محمد رضا، - 1107 قمری
qomī mašhadī, mohammad ebn-e mohammad rezā(- 1696)


کنز الدقائق | kanz-ud daqā’iq(فقه)

نسفی ، عبداالله بن احمد، - 710 قمری
nasafī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ahmad(- 1311)


کنز الدقائق | kanz-ud daqā’iq(فقه)

نسفی ، عبداالله بن احمد، - 710 قمری
nasafī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ahmad(- 1311)


کنز الدقائق | kanz-ud daqā’iq(فقه)

نسفی ، عبداالله بن احمد، - 710 قمری
nasafī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ahmad(- 1311)


شرح المقدمه | š.-ul-muqaddama(نحو)