الدعوات و الفوائد | ad-da‘awāt wa-l fawā’id(متفرقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


مجموعه الدعوات | majmū‘at-ud da‘awāt(دعا)مفاتیح الدعوات | mafātīh-od da‘avāt(چند دانشی)مهج الدعوات (ترجمه ) | mohaj-od da‘avāt (t.)(دعا)مهج الدعوات (ترجمه ) | mohaj-od da‘avāt (t.)(دعا)زبده الدعوات و الزیارات | zubdat-ud da‘awāt wa-z zīyārāt(دعا)تحفه الدعوات | tohfat-od da‘avāt(دعا)

زواره ای ، علی بن حسن ، ق 10 قمری
zavvāre’ī, ‘alī ibn-i hasan ( - 16c)


زبده الدعوات | zobdat-od da‘avāt(دعا)

بحرانی ، محمد بن یوسف ، ق 11 قمری
bahrānī, mohammad ebn-e yūsof (- 17c)


زبده الدعوات | zobdat-od da‘avāt(دعا)

بحرانی ، محمد بن یوسف ، ق 11 قمری
bahrānī, mohammad ebn-e yūsof (- 17c)


زبده الدعوات | zobdat-od da‘avāt(دعا)

بحرانی ، محمد بن یوسف ، ق 11 قمری
bahrānī, mohammad ebn-e yūsof (- 17c)