الدعاء بالاسماء الحسنی | ad-du‘ā’ bi-l-’asmā’-il ḥusnā(دعا)

صدیقی ، زین العابدین
sadīqī, zayn-ol-‘ābedīn


اسماء الحسنی = اسماء االله تعالی = خواص اسماء الحسنی | asmā’-ol hosnā = asmā’-ol lāh ta‘ālā = xavass-e asmā’- ol hosnā(اسماء االله)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


شرح الدعاء | š.-od-du‘ā’(شرح دعا)الدعاء | ad-du‘ā’(حدیث)

کوفی ، محمد بن فضیل ، - 195 قمری
kūfī, mohammad ebn-e fazīl (- 812)


آداب الدعاء | ādāb-ud du‘ā’(دعا)

موسوی ، نورالدین محمد بن علی ، - 1301 ؟ ق
mūsavī, nūr-od-dīn mohammad ebn-e ‘alī


الدعاء المستجاب | ad-du‘ā’-ul mustajāb(دعا)

هادی المستجیبین ، حمزه بن علی ، - 433 قمری
hādī-yol-mostajībīn, hamzat-ebn-e ‘alī (- 1042)


المجتنی من الدعاء المجتبی | al-mujtanā min-ad du‘ā’-il mujtabā(دعا)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


المجتنی من الدعاء المجتبی | al-mujtanā min-ad du‘ā’-il mujtabā(دعا)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


المجتنی من الدعاء المجتبی | al-mujtanā min-ad du‘ā’-il mujtabā(دعا)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


الاسم اء الحسنی | (اسماء االله)