حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه = حاشیه علی شرح هدایه الحکمه | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma = hāšīye bar š.-e hedāyat-ol hekma(فلسفه)

فخرالدین حسینی ، محمد بن حسین ، - 984 ؟ قمری
faxr-od-dīn-e hoseynī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1577)


الحکمه العرشیه = معرفه االله و صفاته و افعاله = حقائق علم التوحید | al-ḥikmat-ul ‘aršīya = ma‘rifat-ul lāh wa ṣifāt-i-h wa af‘āl-i-h = ḥaqā’iq-u ‘ilm-it tawḥīd(کلام و اعتقادات)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


الحکمه العرشیه = عرشیه | al-ḥikmat-ul ‘aršīya = ‘aršīya(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه = اسفار اربعه | al-ḥikmat-ul muta‘ālīya fi-l asfār-il arba‘at-il ‘aqlīyya = asfār-e arba‘e(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


انوار الحکمه = انوار حکمت = کلمات یوسفی = نصایح یوسفی | anvār-ol hekma = anvār-e hekmat = kalamāt-e yūsofī = nasāyeh-e yūsofī(اخلاق)

؟ یوسفی هروی ، یوسف بن محمد، - 966 قمری
yūsofī heravī, yūsof ebn-e mohammad (- 1559)


انوار ناصریه = تشریح الانسان و توضیح الابدان = مرآه الحکمه الناصریه | anvār-e nāserīyye = tašrīh-ol ensān va towzīh-ol abdān = mer’āt-ol hekmat-en nāserīya(طب)

حکیم قبلی ، محمد بن عبدالصبور، ق 13 قمری
hakīm-e qobbolī, mohammad ebn-e ‘abd-os-sabūr (- 19c)