الحق و الحکم = سلطنه الشخص علی غیره | al-ḥaqq wa-l ḥukm = salṭanat-uš šaxṣ ‘alā ġayr-i-h(اصول فقه)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn ( - 1903)


الحق و الحکم = سلطنه الشخص علی غیره | al-ḥaqq wa-l ḥukm = salṭanat-uš šaxṣ ‘alā ġayr-i-h(اصول فقه)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn ( - 1903)


حکمت و غیره | hekmat va qeyre(پاسخ پرسشها)تسخیر ارواح و غیره | tasxīr-e arvāh va qeyre(علوم غریبه ، استخاره)الارتداد و غیره من الاحادیث | al-irtidād wa ġayr-uh min-al ’aḥādīṯ(حدیث)

مدینی ، احمد بن محمد، ق 4 قمری
madīnī, ahmad-e-bn-e mohammad ( - 10c)


اثبات الحق = ترجمه احقاق الحق | iṯbāt-ul ḥaqq = t.-u iḥqāq-il ḥaqq(کلام و اعتقادات)

شریف نائینی ، محمد بن محمد هادی ، - 1305 قمری
šarīf-e nā‘īīnī, mohammad ebn-e mohammad hādī ( - 1888)


نهج الحق و کشف الصدق = کشف الحق و نهج الصدق | nahaj-ul ḥaqq wa kašf-uṣṣidq = kašf-ul ḥaqq wa nahaj- uṣṣidq(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


نهج الحق و کشف الصدق = کشف الحق و نهج الصدق | nahaj-ul ḥaqq wa kašf-uṣṣidq = kašf-ul ḥaqq wa nahaj- uṣṣidq(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


نهج الحق و کشف الصدق = کشف الحق و نهج الصدق | nahaj-ul ḥaqq wa kašf-uṣṣidq = kašf-ul ḥaqq wa nahaj- uṣṣidq(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


نهج الحق و کشف الصدق = کشف الحق و نهج الصدق | nahaj-ul ḥaqq wa kašf-uṣṣidq = kašf-ul ḥaqq wa nahaj- uṣṣidq(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)