الحق المبین فی تصویب رای المجتهدین و تخطئه الاخباریین | al-ḥaqq-ul mubīn fī taṣwīb-i ra’y-il mujtahidīn wa taxṭa’at-il axbārīyīn(اصول فقه)

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 1154 - 1228 قمری
kāšef-ol-qetā’, ja‘far ebn-e xezr (1742 - 1813)


الحق المبین فی تصویب رای المجتهدین و تخطئه الاخباریین | al-ḥaqq-ul mubīn fī taṣwīb-i ra’y-il mujtahidīn wa taxṭa’at-il axbārīyīn(اصول فقه)

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 1154 - 1228 قمری
kāšef-ol-qetā’, ja‘far ebn-e xezr (1742 - 1813)


الحق المبین فی تصویب رای المجتهدین و تخطئه الاخباریین | al-ḥaqq-ul mubīn fī taṣwīb-i ra’y-il mujtahidīn wa taxṭa’at-il axbārīyīn(اصول فقه)

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 1154 - 1228 قمری
kāšef-ol-qetā’, ja‘far ebn-e xezr (1742 - 1813)


الحق المبین فی کیفیه التفقه فی الدین | al-ḥaqq-ul mubīn fī kayfīyyat-it tafaqquh fi-d dīn(اصول فقه)

؟ فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الحق المبین فی کیفیه التفقه فی الدین | al-ḥaqq-ul mubīn fī kayfīyyat-it tafaqquh fi-d dīn(اصول فقه)

؟ فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الحق المبین فی الفرق بین الشیعه و الموالین | al-ḥaqq-ul mubīn fi-l farq bayn-aš šī‘a wa-l mawālīn(کلام و اعتقادات)

براقی ، حسین بن احمد، 1260 - 1332 قمری
borāqī, hoseyn ebn-e ahmad (1844 - 1914)


هدایه المومنین الی الحق المبین فی معرفه اصول الدین | hedāyat-ol mo’menīn elā haqq-el mobīn fī ma‘refat-e osūl-ed dīn(کلام و اعتقادات)

حسینی لاهیجانی ، مرتضی بن عبدالوهاب ، ق 13 قمری
hoseynī lāhījānī, mortezā ebn-e ‘abd-ol-vahhāb(- 19c)


اثبات الحق = ترجمه احقاق الحق | iṯbāt-ul ḥaqq = t.-u iḥqāq-il ḥaqq(کلام و اعتقادات)

شریف نائینی ، محمد بن محمد هادی ، - 1305 قمری
šarīf-e nā‘īīnī, mohammad ebn-e mohammad hādī ( - 1888)


الرد علی الاخباریین و الشیخیه | ar-radd ‘ala-l axbārīyīn wa-š šayxīyya(اصول فقه)

کجوری مازندرانی ، مهدی ، 1216 - 1293 قمری
kajūrī māzandarānī, mahdī (1802 - 1876)


نهج الحق و کشف الصدق = کشف الحق و نهج الصدق | nahaj-ul ḥaqq wa kašf-uṣṣidq = kašf-ul ḥaqq wa nahaj- uṣṣidq(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)