الحسن و القبح = حاشیه شرح مختصر العضدی = رساله فی الحسن و القبح | al-ḥusn wa-l qubḥ = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il ‘aḍudī = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ(کلام و اعتقادات)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد، 1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


الحسن و القبح = حاشیه شرح مختصر العضدی = رساله فی الحسن و القبح | al-ḥusn wa-l qubḥ = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il ‘aḍudī = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ(کلام و اعتقادات)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد، 1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


الحسن و القبح = حاشیه شرح مختصر العضدی = رساله فی الحسن و القبح | al-ḥusn wa-l qubḥ = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il ‘aḍudī = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ(کلام و اعتقادات)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد، 1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


شبهه الحسن و القبح = رساله فی الحسن و القبح = الجبر و الاختیار | šubhat-ul ḥusn wa-l qubḥ = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ = al-jabr wa-l ixtīyār(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


شبهه الحسن و القبح = رساله فی الحسن و القبح = الجبر و الاختیار | šubhat-ul ḥusn wa-l qubḥ = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ = al-jabr wa-l ixtīyār(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


شبهه الحسن و القبح = رساله فی الحسن و القبح = الجبر و الاختیار | šubhat-ul ḥusn wa-l qubḥ = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ = al-jabr wa-l ixtīyār(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


الحسن و القبح | al-ḥusn wa-l qubḥ(کلام و اعتقادات)اثبات الحسن و القبح العقلیین | iṯbāt-ul ḥusn wa-l qubḥ al-‘aqlīyīn(اصول فقه)

گنجی ، ابوالقاسم بن حسن ، قرن 12ق
ganjī, ab-ol-qāsem ebn-e hasan


حاشیه شرح مختصر الاصول = حاشیه شرح مختصر المنتهی = حاشیه شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب | ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il usūl = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il muntahā(اصول فقه)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh ( - 1586)


حاشیه شرح مختصر الاصول = حاشیه شرح مختصر المنتهی = حاشیه شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب | ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il usūl = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il muntahā(اصول فقه)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh ( - 1586)