الحسن و القبح = حاشیه شرح مختصر العضدی = رساله فی الحسن و القبح | al-ḥusn wa-l qubḥ = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il ‘aḍudī = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ(کلام و اعتقادات)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد، 1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


الحسن و القبح = حاشیه شرح مختصر العضدی = رساله فی الحسن و القبح | al-ḥusn wa-l qubḥ = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il ‘aḍudī = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ(کلام و اعتقادات)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد، 1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


الحسن و القبح = حاشیه شرح مختصر العضدی = رساله فی الحسن و القبح | al-ḥusn wa-l qubḥ = ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il ‘aḍudī = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ(کلام و اعتقادات)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد، 1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


شبهه الحسن و القبح = رساله فی الحسن و القبح = الجبر و الاختیار | šubhat-ul ḥusn wa-l qubḥ = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ = al-jabr wa-l ixtīyār(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


شبهه الحسن و القبح = رساله فی الحسن و القبح = الجبر و الاختیار | šubhat-ul ḥusn wa-l qubḥ = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ = al-jabr wa-l ixtīyār(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


شبهه الحسن و القبح = رساله فی الحسن و القبح = الجبر و الاختیار | šubhat-ul ḥusn wa-l qubḥ = r.-un fi-l ḥusn wa-l qubḥ = al-jabr wa-l ixtīyār(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


الحسن و القبح | al-ḥusn wa-l qubḥ(کلام و اعتقادات)اثبات الحسن و القبح العقلیین | iṯbāt-ul ḥusn wa-l qubḥ al-‘aqlīyīn(اصول فقه)

گنجی ، ابوالقاسم بن حسن ، قرن 12ق
ganjī, ab-ol-qāsem ebn-e hasan


متفرقات | motafarreqāt(گوناگون)

تنکابنی ، احمد بن ابی الحسن ، ق 13 قمری
tonekābonī, ahmad ebn-e abī hasan ( - 19c)


معاد | ma‘ād(کلام و اعتقادات)

تنکابنی ، احمد بن ابی الحسن ، ق 13 قمری
tonekābonī, ahmad ebn-e abī hasan(- 19c)