تحریر اصول اقلیدس = تحریر اصول الهندسه و الحساب = تحریر اقلیدس | taḥrīr-u usūl-i uqlīdis = taḥrīr-u usūl-il hindisa wa-l ḥisāb = taḥrīr-u uqlīdes(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


حاشیه خلاصه الحساب | ḥāšīyat-u xulāṣat-il ḥisāb(حساب)خلاصه الحساب | xulāṣat-ul ḥisāb(ریاضیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


شرح خلاصه الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb(ریاضیات)

یزدی ، حسین ، ق 11 قمری
yazdī, hoseyn (- 17c)


حساب = رساله در علم حساب = زبده الحساب = میزان الحساب | hesāb = r. dar ‘elm-e hesāb = zobdat-ol hesāb = mīzān- ol hesāb(ریاضیات)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


خلاصه الحساب | xulāṣat-ul ḥisāb(ریاضیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


استخراج جیب = استخراج جیب واحده باعمال الموسسه علی قواعد الهندسیه و الحسابیه | istixrāj-u jayb = istixrāj-u jayb-in wāḥida bi-a‘māl-il mu’assisa ‘alā qawā‘id-il hindisīya wa-a ḥisābīya(ریاضیات)

قاضی زاده رومی ، موسی بن محمود، - 815 قمری
qāzī-zāde rūmī, mūsā ebn-e mahmūd (- 1413)


بحر الحساب | baḥr-ul ḥisāb(ریاضیات)

؟ شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547-1621)


حساب = رساله در علم حساب = زبده الحساب = میزان الحساب | hesāb = r. dar ‘elm-e hesāb = zobdat-ol hesāb = mīzān- ol hesāb(ریاضیات)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


حل الخلاصه لاهل الریاسه = شرح خلاصه الحساب | /(ریاضیات - عربی)