الحدود = اقامه الحدود فی زمان الغیبه = تحقیق اقامه الحدود فی هذه الاعصار = وجوب اقامه الحدود الشرعیه زمن الغیبه علی المجتهد | al-ḥudūd = iqāmat-ul ḥudūd fī zamān-il ġayba(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


الحدود = اقامه الحدود فی زمان الغیبه = تحقیق اقامه الحدود فی هذه الاعصار = وجوب اقامه الحدود الشرعیه زمن الغیبه علی المجتهد | al-ḥudūd = iqāmat-ul ḥudūd fī zamān-il ġayba(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)الحدود | al-ḥudūd()الحدود | al-ḥudūd(فقه)الحدود | al-ḥudūd(منطق)

شیرازی ، ابی اسحق
šīrāzī, abī eshāq


الحدود | al-ḥudūd(کیمیا)

جابر بن حیان ، 120 - 198 ؟ قمری
jāber ebn-e hayyān (739 - 814)