الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه = شرح کبیر میر سید علیخان | al-ḥadā’iq-un nadīyya fī š.-i-l fawā’id-iṣ ṣamadīyya = š.-e kabīr-e mīr seyyed ‘alī-xān(نحو)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه = شرح کبیر میر سید علیخان | al-ḥadā’iq-un nadīyya fī š.-i-l fawā’id-iṣ ṣamadīyya = š.-e kabīr-e mīr seyyed ‘alī-xān(نحو)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه = شرح کبیر میر سید علیخان | al-ḥadā’iq-un nadīyya fī š.-i-l fawā’id-iṣ ṣamadīyya = š.-e kabīr-e mīr seyyed ‘alī-xān(نحو)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul fawā’id-iṣ ṣamadīyya(نحو)شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul fawā’id-iṣ ṣamadīyya(نحو)شرح الفوائد الصمدیه | š.-ol fawā’id-es samadīyya(نحو)الفرائد البهیه فی شرح الفوائد الصمدیه = الفوائد البهائیه | al-farā’id-ul bahīyya fī š.-il fawā’id-is ṣamadīya = al- fawā’id-il bahā’īya(نحو)

حسینی نائینی ، محمد بن محمد باقر، 1080؟ - 1140 ؟ قمری
hoseynī nā’īnī, mohammad ebn-e mohammad bāqer (1670 - 1728)


الفرائد البهیه فی شرح الفوائد الصمدیه = الفوائد البهائیه | al-farā’id-ul bahīyya fī š.-il fawā’id-is ṣamadīya = al- fawā’id-il bahā’īya(نحو)

حسینی نائینی ، محمد بن محمد باقر، 1080؟ - 1140 ؟ قمری
hoseynī nā’īnī, mohammad ebn-e mohammad bāqer (1670 - 1728)


الفرائد البهیه فی شرح الفوائد الصمدیه = الفوائد البهائیه | al-farā’id-ul bahīyya fī š.-il fawā’id-is ṣamadīya = al- fawā’id-il bahā’īya(نحو)

حسینی نائینی ، محمد بن محمد باقر، 1080؟ - 1140 ؟ قمری
hoseynī nā’īnī, mohammad ebn-e mohammad bāqer (1670 - 1728)


الفرائد البهیه فی شرح الفوائد الصمدیه = الفوائد البهائیه | al-farā’id-ul bahīyya fī š.-il fawā’id-is ṣamadīya = al- fawā’id-il bahā’īya(نحو)

حسینی نائینی ، محمد بن محمد باقر، 1080؟ - 1140 ؟ قمری
hoseynī nā’īnī, mohammad ebn-e mohammad bāqer (1670 - 1728)