الحجه البالغه فی شرح الاحادیث القدسیه = ترجمه احادیث قدسی = حجه بقیه االله | al-hojjat-ul bāliġa fī š.-il aḥādīṯ-il qudsīya = t. ahādīs-e qudsy = ḥujjat-e baqīyyat-ol lāh(حدیث)

هزار جریبی ، محمد کاظم بن محمد شفیع ، - 1234 ؟ قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘ (- 1819)


الحجه البالغه فی شرح الاحادیث القدسیه = ترجمه احادیث قدسی = حجه بقیه االله | al-hojjat-ul bāliġa fī š.-il aḥādīṯ-il qudsīya = t. ahādīs-e qudsy = ḥujjat-e baqīyyat-ol lāh(حدیث)

هزار جریبی ، محمد کاظم بن محمد شفیع ، - 1234 ؟ قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘ (- 1819)


الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الحجه البالغه (ترجمه ) | al-ḥujjat-ul bāliġa (t.)(کلام و اعتقادات)

مراغی ، حسن بن محمد باقر، ق 13 قمری
marāqī, hasan-e bn-e mohammad bāqer (- 19c)


الاحادیث القدسیه = اربعون سوره من التوراه = الصحائف الاربعون = چهل حدیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = arba‘ūn-a sūrat-an min-at tawrāt = aṣ-ṣaḥā’if-ul arba‘ūn = čehel hadīs-e qodsī(حدیث)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)