الحبوه = حبوه الولد الذکر | al-ḥibwa = ḥibwat-ul walad-iḏ ḏakar(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


الحبوه = حبوه الولد الذکر | al-ḥibwa = ḥibwat-ul walad-iḏ ḏakar(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


الحبوه = حبوه الولد الذکر | al-ḥibwa = ḥibwat-ul walad-iḏ ḏakar(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


جلاء القلوب = القول السدید = جلاء العیون = اذکار القلوب = آداب الذکر = الذکر الخفی | jalā’-ul qulūb = al-qawl-us sadīd = jalā’-ul ‘uyūn = aḏkār-ul qulūb = ādāb-uḏ ḏikr = aḏ-ḏikr-ul xafī(عرفان و تصوف)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


حبوه میت | hebve-ye meyyet(فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
Šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


الحبوه | al-ḥibwa(فقه)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn (- 1903)


الحبوه | al-ḥibwa(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


الذکر و الورد = کتاب الدعاء | aḏ-ḏikr wa-l wird = k.-ud du‘ā’(دعا)

رودرباری ، مولانا احمد، ق 13 قمری
rūdarbārī, mowlānā ahmad (- 19c)


تادیب الولد العاق | ta’dīb-ul walad-il ‘āq(مواعظ)

سموقی ، علی بن احمد، ق 5 قمری
sammūqī, ‘alī ebn-e ahmad (-11c)


وجوب الذکر فی سجدتی السهو | wujūb-uḏḏikr fī sujdatay-is sahw(فقه)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān ebn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)