الجعل (مراسله در) | al-ja‘l (morāsele dar)(فلسفه)

اردستانی ، محمد صادق ، - 1134 قمری
ardestānī, mohammad sādeq (- 1722)


الجعل (رساله در) | al-ja‘l (r. dar)(فلسفه)

اردستانی ، محمد صادق ، - 1134 قمری
ardestānī, mohammad sādeq (- 1722)


مراسله معتمد الدوله به ... | morāsele-ye mo‘tamed-od dowle be ...(اسناد)قواعد مراسله نگاری | qavā‘ed-e morāsele negārī(انشاء)

حسینی نائینی ، حسنعلی بن محمد علی ، ق 14 قمری
hoseynī nā‘īnī, hasan-‘alī ebn-e mohammad ‘alī(- 20c)


مراسله ابن میثم بحرانی به خواجه نصیر طوسی | morāsele-ye ebn-e meysam-e bahrānī be xāje nasīr tūsī(نامه نگاری)

ابن میثم ، میثم بن علی ، 636 - 689 قمری
ebn-e meysam, meysam ebn-e ‘alī (1239 - 1291)

ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﺼﻴﺢ ﻭ ﺑﻠﻴﻎ ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ ( - ۶۷۲ﻕ) ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ?