الثمرات (ثمرات الایات ) | aṯ-ṯamarāt (ṯamarāt-ul āyāt)(اسطرلاب)کشف الایات = کشف الایات الباهرات | kašf-ul āyāt = kašf-ul āyāt-il bāhirāt(فهرست ، علوم قرآن)

نصیری طوسی ، محمد رضا بن عبدالحسین ، - 1100 قمری
nasīrī tūsī, mohammad rezā ebn-e ‘abd-ol-hoseyn(- 1689)


کشف الایات = کشف الایات الباهرات | kašf-ul āyāt = kašf-ul āyāt-il bāhirāt(فهرست ، علوم قرآن)

نصیری طوسی ، محمد رضا بن عبدالحسین ، - 1100 قمری
nasīrī tūsī, mohammad rezā ebn-e ‘abd-ol-hoseyn(- 1689)


کشف الایات = کشف الایات الباهرات | kašf-ul āyāt = kašf-ul āyāt-il bāhirāt(فهرست ، علوم قرآن)

نصیری طوسی ، محمد رضا بن عبدالحسین ، - 1100 قمری
nasīrī tūsī, mohammad rezā ebn-e ‘abd-ol-hoseyn(- 1689)


کشف الایات = کشف الایات الباهرات | kašf-ul āyāt = kašf-ul āyāt-il bāhirāt(فهرست ، علوم قرآن)

نصیری طوسی ، محمد رضا بن عبدالحسین ، - 1100 قمری
nasīrī tūsī, mohammad rezā ebn-e ‘abd-ol-hoseyn(- 1689)


کشف الایات = کشف الایات الباهرات | kašf-ul āyāt = kašf-ul āyāt-il bāhirāt(فهرست ، علوم قرآن)

نصیری طوسی ، محمد رضا بن عبدالحسین ، - 1100 قمری
nasīrī tūsī, mohammad rezā ebn-e ‘abd-ol-hoseyn(- 1689)


ثمرات الفواد فی المبدا و المعاد | samarāt-ol fo’ād fe-l mabda’ va-l ma‘ād(عرفان و تصوف)

عبداالله افندی ، - 1071 قمری
‘abd-ol-lāh-e afandī (- 1661)


نتائج ثمرات معارف الافهام | natā’ij-u ṯamarāt-i m‘ārif-ul afhām(پاسخ پرسشها)

طرینی ، عبدالجواد بن ابراهیم ، - 1073 قمری
tarīnī, ‘abd-ol-javād ebn-e ebrāhīm(- 1663)


ثمرات المکیه فی طریق القادریه | samarāt-ol makkīya fī tarīq-el qāderīyya(عرفان و تصوف)

قندهاری ، محمد بن محمد، ق 13 قمری
qandehārī, mohammad-e bn-e mohammad (- 19c)


کشف الایات | kašf-ul āyāt(علوم قرآن ، فهرست)