الارث = منظومه فی المواریث | al-irṯ = manẓūmat-un fi-l mawārīṯ()

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1818)


الارث = منظومه فی المواریث | al-irṯ = manẓūmat-un fi-l mawārīṯ()

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1818)


الارث = رساله فی المواریث | al-irṯ = r.-un fi-l mawārīṯ(فقه)

عبداالله بن خلیل ، ق 11 قمری
‘abd-ol-lāh ebn-e xalīl ( - 17c)


المواریث = الارث | al-mawārīṯ = al-irṯ(فقه)

آل کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 1201 - 1262 قمری
āl-e kāšef-ol-qatā’, hasan ebn-e ja‘far (1787 - 1846)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الارث = الفرائض | al-irṯ = al-farā’iḍ(فقه)عقد الاحادیث فی علم المواریث | ‘aqd-ul aḥādīṯ fī ‘ilm-il mawārīṯ(فقه)

عصیفری ، فضل بن ابی سعد، - 750 قمری
‘osayferī, fazl ebn-e abī sa‘d (- 1350)