الارث = رساله فی المواریث | al-irṯ = r.-un fi-l mawārīṯ(فقه)

عبداالله بن خلیل ، ق 11 قمری
‘abd-ol-lāh ebn-e xalīl ( - 17c)


الارث = منظومه فی المواریث | al-irṯ = manẓūmat-un fi-l mawārīṯ()

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1818)


الارث = منظومه فی المواریث | al-irṯ = manẓūmat-un fi-l mawārīṯ()

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1818)


المواریث = الارث | al-mawārīṯ = al-irṯ(فقه)

آل کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 1201 - 1262 قمری
āl-e kāšef-ol-qatā’, hasan ebn-e ja‘far (1787 - 1846)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


ارث = المواریث = رساله ارثیه | ers = al-mvārīs = r.-ye ersīye(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


الی طریق الحق = رساله الی فخرالدین الرازی = رساله الدواء ای التریاق = رساله الدعوه الی طریق العلم = رساله فی معرفه الیقینیه و الوسائل المودیه الیها | /(عرفان و تصوف / عربی)