الارث = الفرائض | al-irṯ = al-farā’iḍ(فقه)الارث = الفرائض | al-irs = al-farā’iḍ(فقه)

تبریزی ، محمد بن قاسم
tabrīzī, mohammad ebn-e qāsem


الارث = الفرائض | al-irs = al-farā’iḍ(فقه)

تبریزی ، محمد بن قاسم
tabrīzī, mohammad ebn-e qāsem


التحریر فی شرح الفرائض النصیریه = شرح فرائض نصیریه = الارث | at-taḥrīr fī š.-il farā’iḍ-in naṣīrīyya = š.-e farā’ez-e nasīrīye = al-irṯ(فقه)

ابیوردی ، ابوالحسن بن احمد، - 966 قمری
abīvardī, ab-ol-hasan ebn-e ahmad (- 1559)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الارث = المیراث = احکام الفرائض و المواریث = المیراث لجمیع الوراث | mīrāṯ li-jamī‘-il wurrāṯ(فقه)

هروی ، محمد تقی بن حسینعلی ، 1217 - 1299 قمری
heravī, mohammad taqī ebn-e hoseyn-‘alī (1803 - 1882)


الفرائض النصیریه علی مذهب اهل البیت = جواهر الفرائض = رساله الدره = الرساله المیراثیه | al-farā’iḍ-un naṣīrīya ‘alā maḏhab-i ahl-il bayt = jawāhir-ul farā’iḍ = r.-ud durra = ar-r.-ul mīrāṯīyya(فقه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


الفرائض النصیریه علی مذهب اهل البیت = جواهر الفرائض = رساله الدره = الرساله المیراثیه | al-farā’iḍ-un naṣīrīya ‘alā maḏhab-i ahl-il bayt = jawāhir-ul farā’iḍ = r.-ud durra = ar-r.-ul mīrāṯīyya(فقه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)