الاخلاق | al-axlāq(اخلاق)الاخلاق و الاداب | al-axlāq wa-l-ādāb(عرفان و تصوف)الحقایق = الحقایق فی اسرار الدین = الحقایق فی محاسن الاخلاق | al-ḥaqāyiq = al-ḥaqāyiq fī asrār-id dīn = al-ḥaqāyiq fī maḥāsin-il axlāq(اخلاق)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الاخلاق | al-axlāq(اخلاق)مکارم الاخلاق و معالم الاعلاق = مکارم الاخلاق و محاسن آداب | makārim-ul axlāq wa ma‘ālim-ul a‘lāq = makārim-ul axlāq wa maḥāsin-u ādāb(حدیث ، اخلاق)

طبرسی ، حسن بن فضل ، قرن 6 قمری
tabarsī, hasan ebn-e fazl(- 12c)


مکارم الاخلاق (ترجمه ) | makārim-ul axlāq (t.)(حدیث)مکارم الاخلاق (ترجمه ) | makārim-ul axlāq (t.)(حدیث)الاخلاق | al-axlāq(اخلاق)الحقایق = الحقایق فی اسرار الدین = الحقایق فی محاسن الاخلاق | al-ḥaqāyiq = al-ḥaqāyiq fī asrār-id dīn = al-ḥaqāyiq fī maḥāsin-il axlāq(اخلاق)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


السلوک و الاخلاق الرحمانیه | as-sulūk wa-l axlāq-ur raḥmānīya(اخلاق)

باب ، علی محمد بن محمد رضا، 1236؟ - 1266 قمری
bāb, ‘alī mohammad ebn-e mohammad rezā (1821- 1850)