الاحقاق فی علم الاشتقاق | al-iḥqāq fī ‘ilm-il-ištiqāq(صرف)

حسینی خراسانی ، محمد بن حسن ، - 1322 قمری
hoseynī xorāsānī، mohammad ebn-e hasan ( - 1904)


دافعه الشقاق فی بحث الاشتقاق | dāfi‘at-uš šiqāq fī baḥṯ-il ištiqāq(نحو)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


الاشتقاقیه = اجوبه مسائل السید حسن رضا الاعرجی الهندی = رساله الاشتقاق | al-ištiqāqīyya = ajwibat-u masā’il-is-sayyid ḥasan riḍā al-a‘rajī-y-il-hindī = r.t-ul-ištiqāq(پاسخ پرسش ها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


الاشتقاقیه = اجوبه مسائل السید حسن رضا الاعرجی الهندی = رساله الاشتقاق | al-ištiqāqīyya = ajwibat-u masā’il-is-sayyid ḥasan riḍā al-a‘rajī-y-il-hindī = r.t-ul-ištiqāq(پاسخ پرسش ها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)