تحفه حاتمیه = تحفه حاتمی = هفتاد باب در اسطرلاب | tohfe-ye hātamīye = tohfe-ye hātamī = haftād bāb dar ostorlāb(اسطرلاب)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547-1621)


شرح بیست باب | š.-e bīst bāb(اسطرلاب)

بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد، - 934 قمری
bīrjandī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e mohammad (- 1528)


الصفیحه الاسطرلابیه = الصفحه = صفیحه الامکان | aṣ-ṣafīḥat-ul usṭurlābīyya = aṣ-ṣafḥa = ṣafīḥat-ul imkān(اسطرلاب)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


ارشاد در علم اسطرلاب = پنجاه باب در اسطرلاب | /(اسطرلاب - فارسی)تحفه حاتمیه = تحفه حاتمی = هفتاد باب در اسطرلاب | tohfe-ye hātamīye = tohfe-ye hātamī = haftād bāb dar ostorlāb(اسطرلاب)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547-1621)


الصفیحه الاسطرلابیه = الصفحه = صفیحه الامکان | aṣ-ṣafīḥat-ul usṭurlābīyya = aṣ-ṣafḥa = ṣafīḥat-ul imkān(اسطرلاب)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


مطلع الانوار = مطلع الانوار و مطمح الانظار = مطلع الانوار فی معرفه الاسطراب | matla‘-ol anvār = matla‘-ol anvār va matmah-ol anzār = matla‘-ol anvār fī ma‘refat-il ostorāb(اسطرلاب)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn(- 17c)


معرفت اسطرلاب | ma‘refat-e ostorlāb(اسطرلاب)الاسطرلاب | al-usṭurlāb(اسطرلاب)

قاینی ، قاسمعلی ، ق 11 قمری
qāyenī, qāsem-‘alī (- 17c)


اسطرلاب مسطح = آغاز و انجام = صفیحه اسطرلاب مسطح = جام جهان نما | ostorlāb-e mosattah = āqāz va anjām = safīhe-ye ostorlāb-e mosattah = jām-e jahān namā(اسطرلاب)

فارسی ، محمد تقی بن محمد، - 948 قمری
fārsī, mohammad taqī-ye-bn-e mohammad (- 1542)