آیات استخاره | āyāt-e estexāre(استخاره)استخاره نامه | estexāre-nāme(استخاره)البشاره لطلاب الاستخاره | al-bišāra li-ṭullāb-il istixāra(استخاره)

بحرانی ، احمد بن صالح ، 1075 - 1124 قمری
bahrānī, ahmad ebn-e sāleh (1665-1712)


فالنامه قرآن | fāl-nāme-ye qor’ān(استخاره)مفاتیح الغیب = مفتاح الغیب | mafātīḥ-ul ġayb = miftāḥ-ul ġayb(استخاره)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


مفتاح الغیب فی الاستخاره = مفاتیح الغیب | meftāh-ol qayb fe-l estexāra = mafātīh-ol qayb(استخاره)

حسینی تبریزی ، محمد بن مهدی ، - 1264 قمری
hoseynī tabrīzī, mohammad ebn-e mahdī(- 1848)


مفتاح الفرج | meftāh-ol faraj(استخاره)

خاتون آبادی ، محمد حسین بن صالح ، - 1151 قمری
xātūn-ābādī, mohammad hoseyn ebn-e sāleh(- 1739)


استخاره | estexāre(استخاره)

حسینی ، محمد صالح ، ق 12 قمری
hoseynī, mohammad sāleh (- 18c)


الاستخاره | al-istixāra(استخاره)

ساروی ، محمد علی بن محمد رضا، - 1193 قمری
sāravī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad rezā (- 1779)


الاستخاره | al-istixāra(استخاره)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (- 1896)