ارمغانی طوس | armaqānī-ye tūs(گوناگون)

حسینی علوی ، علی بن محمد علی ، ق 1٤ قمری
hoseynī ‘alavī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī ( - 20c)