ارشاد المضلین فی نبوه خاتم النبیین = منتخب مفتاح النبوه = مختصر اثبات النبوه | eršād-ol mozellīn fī nabovvat-e xātam-en nabīyīn = montaxab-e meftāh-on nabovva = moxtasar-e esbāt-en nabovva(کلام و اعتقادات)

کوثر همدانی ، محمد رضا بن محمد امین ، - 12٤٧ قمری
kowsar-e hamadānī, mohammad rezā ebn-e mohammad amīn ( - 1832)


اثبات نبوه النبی = النبوه | iṯbāt-un nubuwwat-in nabī(کلام و اعتقادات)

هارونی دیلمی ، احمد بن حسین ، - 421 قمری
hārūnī deylamī, ahmad ebn-e hoseyn ( - 1031)


اثبات النبوه = ازاله الشکوک فی النبوه و تاویل رموزهم و امثالهم | iṯbāt-un nubuwwa = izālat-uš šukūk fi-n nubuwwa wa ta’wīl-u rumūz-i-him wa amṯāl-i-him(کلام و اعتقادات)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


اثبات النبوه = ازاله الشکوک فی النبوه و تاویل رموزهم و امثالهم | iṯbāt-un nubuwwa = izālat-uš šukūk fi-n nubuwwa wa ta’wīl-u rumūz-i-him wa amṯāl-i-him(کلام و اعتقادات)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


النبوه الخاصه و الولایه الخاصه = اثبات النبوه | an-nubuwwa-tul xāṣṣa wa-l wilāya-tul xāṣṣa = iṯbāt-un nubuwwa(کلام و اعتقادات)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


النبوه الخاصه و الولایه الخاصه = اثبات النبوه | an-nubuwwa-tul xāṣṣa wa-l wilāya-tul xāṣṣa = iṯbāt-un nubuwwa(کلام و اعتقادات)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


النبوه الخاصه و الولایه الخاصه = اثبات النبوه | an-nubuwwa-tul xāṣṣa wa-l wilāya-tul xāṣṣa = iṯbāt-un nubuwwa(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسشها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


النبوه الخاصه و الولایه الخاصه = اثبات النبوه | an-nubuwwa-tul xāṣṣa wa-l wilāya-tul xāṣṣa = iṯbāt-un nubuwwa(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسشها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


معراج نامه = معراجیه = اثبات النبوه = مرشد الکفایه | me‘rāj-nāme = me‘rājīya = esbāt-on nobovva = moršed-ol kefāya(کلام و اعتقادات)معراج نامه = معراجیه = اثبات النبوه = مرشد الکفایه | me‘rāj-nāme = me‘rājīya = esbāt-on nobovva = moršed-ol kefāya(کلام و اعتقادات)