فرق الشیعه = مذاهب الفرق | firaq-uš šī‘a = maḏāhib-ul firaq(ادیان و مذاهب)

نوبختی ، حسن بن موسی ، - 310 ؟ قمری
nowbaxtī, hasan ebn-e mūsā (- 923)


فرق الشیعه = مذاهب الفرق | firaq-uš šī‘a = maḏāhib-ul firaq(ادیان و مذاهب)

نوبختی ، حسن بن موسی ، - 310 ؟ قمری
nowbaxtī, hasan ebn-e mūsā (- 923)


فرق الشیعه = مذاهب الفرق | firaq-uš šī‘a = maḏāhib-ul firaq(ادیان و مذاهب)

نوبختی ، حسن بن موسی ، - 310 ؟ قمری
nowbaxtī, hasan ebn-e mūsā (- 923)


الشیعه (فی ) | aš-šī‘a (fī)(ادیان و مذاهب)الفرق الاسلامیه | al-firaq-ul islāmīyya(ادیان و مذاهب)تاریخ النصرانی (فصل من کتاب ) | tārīx-un naṣrānī (faṣl-un min k.)(ادیان و مذاهب)القسطنطینیه | al-qusṭanṭīnīyya(ادیان و مذاهب)

سموقی ، علی بن احمد، ق 5 قمری
sammūqī, ‘alī ebn-e ahmad ( - 11c)


برهان قاطع = مجموعه الافراق | borhān-e qāti‘ = majmū‘at-ol afrāq(ادیان و مذاهب)نشاه المذاهب | naša’t-ul ma۱āhib(ادیان و مذاهب)

خرسان ، طالب ، ق 15 قمری
xarsān, tāleb(- 21c)


القاصعه للفرعون الدعی | al-qāṣi‘a li-l-fir‘awn-id dda‘ī(ادیان و مذاهب)

سموقی ، علی بن احمد، ق 5 قمری
sammūqī, ‘alī ebn-e ahmad ( - 11c)