ادویه و قرابادین | advīye va qarābādīn(طب)قرابادین شفائی = مرکبات شفائی = قرابادین مظفری = طب شفائی | qarābādīn-e šafā’ī = morakkabāt-e šafā’ī = qarābādīn-e mozaffarī = tebb-e šafā’ī(طب)

شفائی ، مظفر بن محمد، - 963 قمری
šafā’ī, mozaffar ebn-e mohammad ( - 1556)


قرابادین شفائی = مرکبات شفائی = قرابادین مظفری = طب شفائی | qarābādīn-e šafā’ī = morakkabāt-e šafā’ī = qarābādīn-e mozaffarī = tebb-e šafā’ī(طب)

شفائی ، مظفر بن محمد، - 963 قمری
šafā’ī, mozaffar ebn-e mohammad ( - 1556)


قرابادین شفائی = مرکبات شفائی = قرابادین مظفری = طب شفائی | qarābādīn-e šafā’ī = morakkabāt-e šafā’ī = qarābādīn-e mozaffarī = tebb-e šafā’ī(طب)

شفائی ، مظفر بن محمد، - 963 قمری
šafā’ī, mozaffar ebn-e mohammad ( - 1556)


ادویه | advīye(طب)ادعیه و ادویه | ad‘īye va advīye(دعا)اغذیه و ادویه | aqzīye va advīye(طب)سموم و ادویه زیانکار | somūm va advīya-ye zīyānkār(طب)قرابادین | qarābādīn(طب)قرابادین | qarābādīn(طب)