ادعیه السر | ad‘īyat-us sirr(دعا)

راوندی کاشانی ، فضل االله بن علی ، 483 - 572 ؟ قمری
rāvandī kāšānī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘alī (1091 - 1177)


ادعیه السر | ad‘īyat-us sirr(دعا)

راوندی کاشانی ، فضل االله بن علی ، 483 - 572 ؟ قمری
rāvandī kāšānī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘alī (1091 - 1177)


نهج البر فی ادعیه السر | nahj-ol berr fī ad‘īyat-es serr(دعا)

اصفهانی ، عبدالمطلب بن حسن ، قرن 11 قمری
esfahānī, ‘abd-ol-mottaleb ebn-e hasan(- 17c)


ادعیه السر (با ترجمه ) | ad‘īyat-us sirr (bā t.)(دعا)

حسینی ، محمد بن محمد باقر، ق 12 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e mohammad bāqer ( - 18c)


السر الربانی فی علم المیزان (ترجمه ) | as-sirr-ur-rbbānī fī ‘ilm-il-mīzān (t.)(کیمیا)تقویم السر | taqwīm-us sirr(عرفان و تصوف)

حکیم ترمذی ، محمد بن علی ، - 320 ؟ قمری
hakīm-e termezī, mohammad ebn-e ‘alī (- 933)


تقویم السر | taqwīm-us sirr(عرفان و تصوف)

حکیم ترمذی ، محمد بن علی ، - 320 ؟ قمری
hakīm-e termezī, mohammad ebn-e ‘alī (- 933)


السر المصون فی شرح رساله البیون | as-sirr-ul maṣūn fī š.-i r.-il buyūn(کیمیا)

جلدکی ، علی بن ایدمر، - 762 قمری
jeldakī, ‘alī ebn-e aydamor (- 1361)


السر المصون من العلم المکنون | as-sirr-ul maṣūn min-al-‘ilm-il maknūn(کیمیا)

فخرالدین صفی ، علی بن حسین ، 868 - 939 قمری
faxr-od-dīn safī, ‘alī ebn-e hoseyn (1464 - 1533)


ادعیه | ad‘īya(دعا)