اخلاق محسنی = جواهر الاسرار | axlāq-e mohsenī = javāher-ol asrār(اخلاق)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī ( - 1505)


اخلاق محسنی = جواهر الاسرار | axlāq-e mohsenī = javāher-ol asrār(اخلاق)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī ( - 1505)


اخلاق محسنی = جواهر الاسرار | axlāq-e mohsenī = javāher-ol asrār(اخلاق)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī ( - 1505)


اخلاق محسنی = جواهر الاسرار | axlāq-e mohsenī = javāher-ol asrār(اخلاق)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī ( - 1505)


اخلاق عالم آرا = اخلاق محسنی | axlāq-e ‘ālam ārā = axlāq-e mohsenī(اخلاق)

فانی کشمیری ، محسن بن حسن ، - 1081 قمری
fānī kešmīrī ،mohsen ebn-e hasan ( - 1671)


جواهر الاسرار = منتخب مفتاح الاسرار | javāher-ol asrār(چند دانشی)

آذری طوسی ، حمزه بن علی ، 784 - 866 قمری
āzarī tūsī, hamzat-ebn-e ‘alī (1383 - 1462)


جواهر الاسرار فی الجفر المنقول عن الائمه الاطهار | /(جفر / فارسی)جواهر الاسرار فی معارف الاحجار (ترجمه ) | jawāhir-ul asrār fī m‘ārif-il aḥjār (t.)(کیمیا)جواهر الاسرار | javāher-ol asrār(جفر)

گنابادی ، محمد باقر، ق 14 قمری
gonābādī, mohammad bāqer (- 20c)


جواهر الاسرار فی معارف الاحجار | jawāhir-ul asrār fī m‘ārif-il aḥjār(کیمیا)

قمری ، محمد، ق 5 قمری
qomrī, mohammad (- 11c)