احکام طالع سال | ahkām-e tāle‘-e sāl gorjī, farhād(هیئت)طالع مردان و زنان | tāle‘-e mardān va zanān(طالع بینی)طالع نامه زنان | tāle‘ nāme-ye zanān(طالع بینی)طالع نامه مردان | tāle‘ nāme-ye mardān(طالع بینی)طالع نامه مردان و زنان | tāle‘ nāme-ye mardān va zanān(طالع بینی)طالع نامه | tāle‘-nāme(طالع بینی)طالع نامه | tāle‘-nāme(طالع بینی)طالع مسائل = احکام الاحکام | tāle‘-e masā’el = ahkām-ol ahkām(هیئت)

فارسی ، محمد تقی بن محمد، ق 10 قمری
fārsī, mohammad taqī ebn-e mohammad (- 16c)


زایچه | zāyeča(طالع بینی)زایچه | zāyeča(طالع بینی)