احکام تحاویل سنی العالم = کیفیه تحاویل سنی العالم | aḥkām-u taḥāwīl-i sini-l ‘ālam = kayfīyyat-u taḥāwīl-i sini-l ‘ālam(هیئت)

مغربی ، یحیی بن محمد، - 685 قمری
maqrebī, yahyā ebn-e mohammad ( - 1287)


احکام تحاویل سنی العالم = کیفیه تحاویل سنی العالم | aḥkām-u taḥāwīl-i sini-l ‘ālam = kayfīyyat-u taḥāwīl-i sini-l ‘ālam(هیئت)

مغربی ، یحیی بن محمد، - 685 قمری
maqrebī, yahyā ebn-e mohammad ( - 1287)


التطبیق بین الانسان الصغیر و العالم الکبیر = ارائه ما فی الانسان فی العالم و ما فی العالم فی الانسان | at-taṭbīq bayn-al insān-is ṣaġīr wa-l ‘ālam-ul kabīr = irā’a-tu mā fī insān fi-l ‘ālam wa mā fi-l ‘ālam fi-l insān(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


تکوین العالم (رساله فی ...) = تکون العالم | takwīn-ul ‘ālam (r.-un fī) = takawwun-ul ‘ālam(فلسفه)

افلاطون ، 427؟ - 347 ؟ قبل میلاد
aflātūn (-427 - -347)


حدوث العالم = الجمع بین الرایی الحکیمین = حدوث و قدم (رساله در) = الحق الیقین فی حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam = al-jam‘ bayn-ar ra’yiy-il ḥakīmayn = hodūs va qedam (r. dar)(فلسفه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


السماء و العالم | as-samā’-u wa-l-‘ālam(فلسفه)

ارسطو، 384 - 322 ؟ قبل میلاد
arastū (-384 - -322)


تحفه العالم (منتخب ) = فرنگ نامه | tohfat-ol ‘ālam (mn.) = farang-nāme(سفرنامه)خلق العالم | xalq-ul ‘ālam(فلسفه)

خیام ، عمر بن ابراهیم ، - 517 ؟ قمری
xayyām, ‘omar ebn-e ebrāhīm (- 1124)


حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam(فلسفه)

نظام الدین گیلانی ، احمد بن علی ، ق 11 قمری
nezām-od dīn-e gīlānī, ahmad-e bn-e ‘alī (- 17c)


حدوث العالم | ḥudūṯ-ul ‘ālam(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)