احکام النظر فی کتف الشاه = ترجمه کتف الشاه = شانه بینی | aḥkām-un naẓar fī kitf-iš šāt = t.-ye kitf-uš šāt = šānebīnī(علوم غریبه)احکام النظر فی کتف الشاه = کتف الشاه = شانه بینی | aḥkām-un naẓar fī kitf-iš šāt = kitf-uš šāt = šānebīnī(علوم غریبه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


احکام النظر فی کتف الشاه = کتف الشاه = شانه بینی | aḥkām-un naẓar fī kitf-iš šāt = kitf-uš šāt = šānebīnī(علوم غریبه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


احکام شانه دیدن | ahkām-e šāne dīdan(علوم غریبه)استقصاء النظر فی البحث عن القضاء و القدر = استقصاء البحث و النظر فی مسائل القضاء و القدر | istiqṣā’-un naẓar fi-l baḥṯ ‘an-il qaḍā’ wa-l qadar = istiqṣā’-ul baḥṯ wa-n naẓar fy masā’il-il qaḍā’ wa-l qadar(کلام و اعتقادات)زایچه | zāyeča(طالع بینی)زایچه | zāyeča(طالع بینی)طالع بینی و فال | tāle‘ bīnī va fāl(پیشگویی)کف بینی = کف شناسی | kaf bīnī = kaf šenāsī(علوم غریبه)حاشیه نزهه النظر فی توضیح نخبه الفکر | ḥāšīyat-u nuzhat-iz naẓar fī tawḍīḥ-i nuxbat-il fikar(درایه)