احسن ما سمعت = سحر البیان = اللالی و الدرر = الاعجاز و الایجاز = محاضرات ثعالبی | ahsan-u mā sumi‘at = siḥr-ul bayān = al-la‘ālī wa-d durar = al-i‘jāz wa-l ījāz = muḥāḍrāt-u ṯa‘ālibī(ادبیات)

ثعالبی ، عبدالملک بن محمد، 350 - 429 قمری
sa‘ālebī, ‘abd-ol-malek ebn-e mohammad (962 - 1038)


نهایه الایجاز فی درایه الاعجاز | nihāyat-ul ījāz fī dirāyat-il i‘jāz(بلاغت)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


نهایه الایجاز فی درایه الاعجاز | nihāyat-ul ījāz fī dirāyat-il i‘jāz(بلاغت)

فخر رازی ، محمد بن عمر، 544؟ - 606 قمری
faxr-e rāzī, mohammad ebn-e ‘omar (1150 - 1210)


احسن البیان فی تفسیر القرآن = بحر المحبه فی اسرار الموده = تفسیر سوره یوسف = احسن القصص | aḥsan-ul bayān fī tafsīr-il qur‘ān = baḥr-ul maḥabba fī asrār-il mawadda = tafsīr-u sūrat-i yūsuf = aḥsan-ul qiṣaṣ(تفسیر)

غزالی ، احمد بن محمد، - 520 قمری
qazālī، ahmad-e-bn-e mohammad ( - 1127)


بحر اللالی و الدرر فی مدح الامام الثانی عشر (ع ) | /(شعر / فارسی)محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء = المحاضرات = محاضرات البلغاء | muḥā۷rāt-ul udabā’ wa muḥāwirāt-uš šu‘arā’ wa-l bulaġā’ = al-muḥā۷irāt = muḥā۷rāt-ul bulaġā’(ادبیات)

راغب اصفهانی ، حسین بن محمد، - 502 قمری
rāqeb-e esfahānī, hoseyn ebn-e mohammad(- 1109)


بحر الدرر = حدائق الحقایق فی کشف اسرار الدقایق = احسن القصص = تفسیر سوره یوسف | bahr-od dorar = hadā’eq-ol haqāyeq fī kašf-e asrār-ed daqāyeq = ahsan-ol qesas = tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad (- 1504)


بحر الدرر = حدائق الحقایق فی کشف اسرار الدقایق = احسن القصص = تفسیر سوره یوسف | bahr-od dorar = hadā’eq-ol haqāyeq fī kašf-e asrār-ed daqāyeq = ahsan-ol qesas = tafsīr-e sūre-ye yūsof(تفسیر)

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad (- 1504)


نظم اللالی = در اللالی = نظم در اللالی | nazm-ol la’ālī = dorr-ol la’ālī = nazm-e dorr-ol la’ālī(کلام و اعتقادات ، فقه)

حسینی لاهیجانی ، محمد بن احمد، ق 12 قمری
hoseynī lāhījānī, mohammad ebn-e ahmad (- 18c)


اللالی = اللالی المستخرجه = اللالی المخزونه | la‘ālī = la‘āli-l mustaxraja = la‘āli-l maxzūna(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻨﻮﻧﺔ؛ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﺮﺗﻀﻲ (۱۰۰۶ - ۱۰۹۱) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۰۵۹ﻕ ﭼﻬﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ ??