اجوبه مسائل ملا فتحعلی خان = اجوبه اسوله الملا فتحعلی = الاجتهادات الظنیه | ajwibat-u masā’il-i mullā fatḥ-‘alī xān(پاسخ پر سش ها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)


اجوبه مسائل فتحعلی شاه قاجار | ahsāīī, ahmad-e-bn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)(پاسخ پرسش ها)الخاقانیه = اجوبه مسائل فتحعلی شاه | al-xāqānīya = ajwibat-u masā’il-i fatḥ-‘alī-šāh(پاسخ پر سش ها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


الخاقانیه = اجوبه مسائل فتحعلی شاه | al-xāqānīya = ajwibat-u masā’il-i fatḥ-‘alī-šāh(پاسخ پر سش ها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


سلطانیه = اجوبه مسائل فتحعلی شاه قاجار = افضلیه بعض الائمه علی بعض | sulṭānīya = ajwibat-u masā’il-i fatḥ-‘alī šāh-i qājār = afḍalīyat-u ba‘ḍ-il a’immat-i ‘alā ba‘ḍ(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


سلطانیه = اجوبه مسائل فتحعلی شاه قاجار = افضلیه بعض الائمه علی بعض | sulṭānīya = ajwibat-u masā’il-i fatḥ-‘alī šāh-i qājār = afḍalīyat-u ba‘ḍ-il a’immat-i ‘alā ba‘ḍ(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


سلطانیه = اجوبه مسائل فتحعلی شاه قاجار = افضلیه بعض الائمه علی بعض | sulṭānīya = ajwibat-u masā’il-i fatḥ-‘alī šāh-i qājār = afḍalīyat-u ba‘ḍ-il a’immat-i ‘alā ba‘ḍ(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


سلطانیه = اجوبه مسائل فتحعلی شاه قاجار = افضلیه بعض الائمه علی بعض | sulṭānīya = ajwibat-u masā’il-i fatḥ-‘alī šāh-i qājār = afḍalīyat-u ba‘ḍ-il a’immat-i ‘alā ba‘ḍ(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


اجوبه مسائل فقهیه = اجوبه مسائل شتی | ajwibat-u masā’il-in fiqhīyya = ajwibat-u masā’il-in šattā(فقه ،پاسخ پر سش ها)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān-e-bn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)


اجوبه المسائل شمسای گیلانی = اجوبه مسائل الجیلانی = اسئله و اجوبه | ajwibat-ul masā’il-i šamsāy-e gilānī = ajwibat-u masā’il-il jīlānī = as’ila wa ajwiba(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)