اجوبه مسائل محمد بن حسین بن خلف آل عصفور | ajwibat-u masā’il-i muḥammad ibn-i ḥusayn ibn-i xalaf āl-i ‘uṣfūr(پاسخ پرسش ها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


اجوبه مسائل فقهیه = اجوبه مسائل شتی | ajwibat-u masā’il-in fiqhīyya = ajwibat-u masā’il-in šattā(فقه ،پاسخ پر سش ها)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān-e-bn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)


اجوبه المسائل الجزائریه = اجوبه مسائل الشیخ صالح الجزائری | ajwibat-ul masā’il-il jazā’irīyya = ajwibat-u masā’il-iš šayx ṣāliḥ al-jazā’irī(پاسخ پر سش ها)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه المسائل الجزائریه = اجوبه مسائل الشیخ صالح الجزائری | ajwibat-ul masā’il-il jazā’irīyya = ajwibat-u masā’il-iš šayx ṣāliḥ al-jazā’irī(پاسخ پر سش ها)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه المسائل الجزائریه = اجوبه مسائل الشیخ صالح الجزائری | ajwibat-ul masā’il-il jazā’irīyya = ajwibat-u masā’il-iš šayx ṣāliḥ al-jazā’irī(پاسخ پر سش ها)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه المسائل شمسای گیلانی = اجوبه مسائل الجیلانی = اسئله و اجوبه | ajwibat-ul masā’il-i šamsāy-e gilānī = ajwibat-u masā’il-il jīlānī = as’ila wa ajwiba(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


الفقه | al-fiqh(فقه)

؟ آل عصفور، حسین بن محمد، - 1216 قمری
āl-e ‘osfūr, hoseyn ebn-e mohammad (- 1802)


الاسئله و الاجوبه | al-as’ila wa-l ajwiba(فقه)

آل عصفور، حسین بن محمد، - 1216 قمری
āl-e ‘osfūr, hoseyn ebn-e mohammad ( - 1802)


اجوبه مسائل ابی ریحان البیرونی = الاسئله و الاجوبه | ajwibat-u masā’il-i abī riyḥān al-bīrūnī = al-as’ila wa-l ajwiba(فلسفه ، پاسخ پرسش ها)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


اجوبه مسائل ملا فتحعلی خان = اجوبه اسوله الملا فتحعلی = الاجتهادات الظنیه | ajwibat-u masā’il-i mullā fatḥ-‘alī xān(پاسخ پر سش ها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)