حاشیه شرح مختصر الاصول = حاشیه شرح العضدی علی مختصر الاصول | ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il usūl = ḥāšīyat-u š.-il ‘aḍudī ‘alā muxtaṣar-il usūl(اصول فقه)

ابهری ، سیف الدین احمد، ق 8 قمری
abharī, seyf-od-dīn ahmad ( - 14c)


حاشیه شرح مختصر الاصول = حاشیه شرح العضدی علی مختصر الاصول | ḥāšīyat-u š.-i muxtaṣar-il usūl = ḥāšīyat-u š.-il ‘aḍudī ‘alā muxtaṣar-il usūl(اصول فقه)

ابهری ، سیف الدین احمد، ق 8 قمری
abharī, seyf-od-dīn ahmad ( - 14c)


حاشیه حاشیه عده الاصول | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i ‘uddat-il usūl(کلام و اعتقادات ، اصول فقه)

قزوینی ، محمد باقر بن غازی ، ق 12 قمری
qazvīnī, mohammad bāqer ebn-e qāzī ( - 18c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی شرح مختصر الاصول للعضدی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā š.-i muxtaṣar-il usūl li-l- ‘aḍudī(اصول فقه)

خلخالی ، حسین بن حسن ، - 1014 قمری
xalxālī, hoseyn ebn-e hasan (- 1606)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی لوامع الاسرار = حاشیه حاشیه شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā lawāmi‘-il asrār = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh (- 1586)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی لوامع الاسرار = حاشیه حاشیه شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā lawāmi‘-il asrār = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh (- 1586)


حاشیه فرائد الاصول = حاشیه الرسائل | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl = ḥāšīyat-ur rasā’il(اصول فقه)

آشتیانی ، محمد حسن بن جعفر، 1248؟ - 1319 قمری
āštīyānī, mohammad hasan ebn-e ja‘far (1833 - 1902)


حاشیه فرائد الاصول = حاشیه الرسائل | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl = ḥāšīyat-ur rasā’il(اصول فقه)

آشتیانی ، محمد حسن بن جعفر، 1248؟ - 1319 قمری
āštīyānī, mohammad hasan ebn-e ja‘far (1833 - 1902)


حاشیه فرائد الاصول = حاشیه الرسائل | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl = ḥāšīyat-ur rasā’il(اصول فقه)

آشتیانی ، محمد حسن بن جعفر، 1248؟ - 1319 قمری
āštīyānī, mohammad hasan ebn-e ja‘far (1833 - 1902)


حاشیه فرائد الاصول = حاشیه الرسائل | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl = ḥāšīyat-ur rasā’il(اصول فقه)

آشتیانی ، محمد حسن بن جعفر، 1248؟ - 1319 قمری
āštīyānī, mohammad hasan ebn-e ja‘far (1833 - 1902)