حاشیه حاشیه تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i tahḏīb-il manṭiq(منطق)

موسوی ، باقر، ق 13 قمری
mūsavī, bāqer ( - 19c)


حاشیه حاشیه الشمسیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-iš šamsīya(منطق)

؟ بردعی ، احمد بن ابی یزید، ق 9 قمری
barda‘ī, ahmad ebn-e abī yazīd ( - 15c)


حاشیه حاشیه الشریف فی الفیاض = الفیاضیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-iš šarīf fi-l fayyāḍ = al-fayyāḍīya(منطق)

سید ولی الدین
seyyed valī-od-dīn


حاشیه حاشیه الشیروانی علی شرح حکمه العین | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-iš šīrwānī ‘alā š.-i ḥikmat-il ‘ayn(فلسفه)حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

حویزی ، اسحاق
hovayzī, eshāq


حاشیه حاشیه الفرائد | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il farā’id(اصول فقه)

صدرالافاضل ، مرتضی حسین ، ق 15 قمری
sadr-ol-afāzel, morteza hoseyn ( - 21c)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

حویزی ، اسحاق
hovayzī, eshāq


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

حویزی ، اسحاق
hovayzī, eshāq


منتهی الوصول الی علمی الکلام و الاصول | muntaha-l wuṣūl ilā ‘ilmay-il kalām wa-l uṣūl(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


وجه اعجاز کلام االله المجید | wajh-u i‘jāz-i kalām-ul lāh-il majīd(علوم قرآن)

اصفهانی ، میرزا مهدی ، 1303 - 1365 قمری
esfahānī, mīrzā mahdī (1886 - 1946)