حکم الخمر و العصیر و ما یتبعهما | ḥukm-ul xamr wa-l ‘aṣīr wa mā yatba‘u-humā(فقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد مهدی ، 1250 - 1325 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad mahdī (1835 - 1907)


دیوان خاقان قاجار | d.-e xāqān-e qājār(شعر)

فتحعلی شاه قاجار، شاه ایران ، 1185 - 1250 قمری
fath-‘alī-šāh-e qājār, šāh-e īrān (1772 - 1835)


گلشن علاج و بستان الادویه | golšan-e ‘alāj-e va bostān-ol advīya(طب)

موسوی ، محمد طاهر بن معزالدین ، ق 13 قمری
mūsavī,mohammad tāher ebn-e mo‘ezz-od-dīn(- 19c)

ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ: ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ (۱۲۱۱ - ۱۲۵۰) ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ: ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﮔﻠﺸﻦ ﻋﻼﺝ« ﻛﻪ ﺩﺭ ۱۸ »ﺑﺎﺏ« ﺍﺳﺖ، ?

شرح شواهد عوامل ملامحسن | š.-e šavāhed-e ‘avāmel-e mollā-mohsen(ادبیات)

اردبیلی ، نظام الدین بن احمد، ق 12 قمری
ardabīlī, nezām-od-dīn ebn-e ahmad (- 18c)


حکم المیاه القلیله و ما یتبعها من الغساله | ḥukm-ul mīyāh-il qalīla wa mā yatba‘u-hā min-al ġassāla(فقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد مهدی ، 1250 - 1325 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad mahdī (1835 - 1907)


اصول الفقه | usūl-ul fiqh(اصول فقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد مهدی ، 1250 - 1325 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad mahdī (1835-1907)


حاشیه شرح المواقف | ḥāšīyat-u š.-il mawāqif(کلام و اعتقادات)

الهی اردبیلی ، حسین بن عبدالحق ، 870 - 950 ؟ قمری
elāhī ardabīlī, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-haqq (1466 - 1544)


شرح کتاب فی اصول الفقه | š.-u k.-in fī usūl-il-fiqh(اصول فقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد مهدی ، 1250 - 1325 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad mahdī (1835 - 1907)


الحاشیه علی الهیات شرح الجدید علی التجرید | al-ḥāšīya ‘alā ilāhīyāt-i š.-il jadīd ‘ala-t tajrīd(کلام و اعتقادات)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad ( - 1585)


حاشیه شرح الهدایه الاثیریه | ḥāšīyat-u š.-il hidāyat-il aṯīrīya(فلسفه)

الهی اردبیلی ، حسین بن عبدالحق ، 870 - 950 ؟ قمری
elāhī ardabīlī, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-haqq (1466 - 1544)