المجمع التاسع فی خلاصه آیات الاحکام | al-majma‘-ut tāsi‘ fī xulāṣat-i āyāt-il aḥkām(تفسیر)حاشیه قواعد الاحکام | ḥāšīyat-u qawā‘id-il aḥkām(فقه)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar ( - 1287)


ادله الاحکام | adillat-ul-’aḥkām(فقه)

حلی نجفی ، محمود بن درویش ، ق 11 قمری
hellī najafī, mahmūd ebn-e darvīš ( - 17c)


خلاصه الاحکام | xolāsat-ol ahkām(فقه)

صبا، فتحعلی بن محمد، - 1238 قمری
sabā, fath-‘alī ebn-e mohammad (- 1823)


احکام میت | ahkām-e meyyet(فقه)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī ( - 1896)


الفائق فی الاحکام و الوثائق | al-fā’iq fi-l ’aḥkām-i wa-l waṯā’iq(فقه)

بکری ، محمد بن عبداالله، ق 8 قمری
bakrī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 14c)


احکام ماء البئر | aḥkām-u mā’-il-bi’r(فقه)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī ( - 1896)


احکام قرانات | ahkām-e qerānāt(هیئت)

منجم مشهدی ، هاشم ، ق 13 قمری
monajjem-e mašhadī, hāšem ( - 19c)


الاحکام السلطانیه | al-aḥkām-us sulṭānīya(فقه ، حکومت و سیاست)

ماوردی ، علی بن محمد، 364 - 450 قمری
māvardī, ‘alī ebn-e mohammad (975 - 1059)


شرح قواعد الاحکام | š.-u qawā‘id-il-aḥkām(فقه)

نوشابادی کاشانی ، علی اکبر، - 1174 قمری
nūšābādī kāšānī، ‘alī akbar (- 1761)