حاشیه الفوائد الفناریه = حاشیه شرح ایساغوجی = حاشیه قول احمد | ḥāšīyat-ul fawā’id-il fanārīya = ḥāšīyat-u š.-i īsāġūjī = ḥāšīyat-u qawl-i aḥmad(منطق)

عمری ، احمد بن محمد، - 950 ؟ قمری
‘omarī, ahmad ebn-e mohammad (- 1544)


حاشیه الفوائد الفناریه = حاشیه شرح ایساغوجی = حاشیه قول احمد | ḥāšīyat-ul fawā’id-il fanārīya = ḥāšīyat-u š.-i īsāġūjī = ḥāšīyat-u qawl-i aḥmad(منطق)

عمری ، احمد بن محمد، - 950 ؟ قمری
‘omarī, ahmad ebn-e mohammad (- 1544)


ترجمه محمد بن احمد = تحقیق حال محمد بن احمد | t.-u muḥammad ibn-i aḥmad = taḥqīq-u ḥāl-i muḥammad ibn-i aḥmad(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


ترجمه احمد بن محمد بن عیسی = تحقیق الحال فی احمد بن محمد بن عیسی | t.-u aḥmad ibn-i muḥammad ibn-i ‘īsā = taḥqīq-ul ḥāl fī aḥmad ibn-i muḥammad ibn-i ‘īsā(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


حدیث احمد بن سلمان النجاد | hadīṯ-u aḥmad ibn-i salmān an-najjād(حدیث)

نجاد ، احمد بن سلمان ، 253 - 348 قمری
najjād, ahmad ebn-e salmān (868 - 960)


الغدیریه = اجوبه اسئله الشیخ عبداالله بن محمد بن احمد بن غدیر = رساله غدیریه = جواب الاسئله فی الکشف عن نسبه المعاصی للمعصومین و غیرها | al-ġadīrīya = ajwibat-u as’ilat-iš šayx ‘abd-ul-lāh ibn-i muḥammad ibn-i aḥmad ibn-i ġadīr = r.-un ġadīrīya = jawāb-ul as’ila fi-l kašf ‘an nisbat-il ma‘āṣī li-l- ma‘ṣūmīn wa ġayr-i-hā(پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


الغدیریه = اجوبه اسئله الشیخ عبداالله بن محمد بن احمد بن غدیر = رساله غدیریه = جواب الاسئله فی الکشف عن نسبه المعاصی للمعصومین و غیرها | al-ġadīrīya = ajwibat-u as’ilat-iš šayx ‘abd-ul-lāh ibn-i muḥammad ibn-i aḥmad ibn-i ġadīr = r.-un ġadīrīya = jawāb-ul as’ila fi-l kašf ‘an nisbat-il ma‘āṣī li-l- ma‘ṣūmīn wa ġayr-i-hā(پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


اشعار (گردآوری ) | nūrī, ahmad(شعر)الظرف | aẓ-ẓarf(نحو)

احمد بن عبدالرحمن
ahmad ebn-e ‘abd-or-rahmān


خواص الاحمد | xavas-ol ahmad(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))