جوامع الجامع = التفسیر الوسیط | jawāmi‘-ul jāmi‘ = at-tafsīr-ul wasīṭ(تفسیر)

طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
Tabarsī, fazl ebn-e hasan (1076 - 1154)


تصوف | tasavvof(عرفان و تصوف)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-o-llāh ( - 19c)


اعلام الوری باعلام الهدی | i‘lām-ul warā bi-a‘lām-il hudā(تاریخ معصومین)

طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
tabarsī, fazl ebn-e hasan (1076-1154)


عقاید المتقین در معرفت اصول دین | ‘aqāyed-ol mottaqīn dar ma‘refat-e osūl-e dīn(کلام و اعتقادات)

تبریزی ، حسین بن فضلعلی ، ق 11 قمری
tabrīzī, hoseyn ebn-e fazl-‘alī (- 17c)


حاشیه جامع عباسی | hāšīye-ye jāme‘-e ‘abbāsī(فقه)

حائری مازندرانی ، علی بن فضل االله، 1286 - 1339 قمری
hā’erī māzandarānī, ‘alī ebn-e fazl-ol-lāh (1870 - 1921)


تاریخ شاه صفی | tārīx-e šāh safī(تاریخ ایران)

حسینی تفریشی ، ابوالمفاخر بن فضل االله، ق 11 قمری
hoseynī tafrīšī, ab-ol-mafāxer ebn-e fazl-ol-lāh (-17c)


توفیق التطبیق فی اثبات مذهب الشیخ الرئیس | tawfīq-ut taṭbīq fī iṯbāt-i maḏhab-iš šayx-ur-ra’īs(تراجم)

گیلانی ، علی بن فضل االله، ق 11 قمری
gīlānī, ‘alī ebn-e fazl-ol-lāh (- 17c)


توفیق التطبیق فی اثبات مذهب الشیخ الرئیس | tawfīq-ut taṭbīq fī iṯbāt-i maḏhab-iš šayx-ur-ra’īs(تراجم)

گیلانی ، علی بن فضل االله، ق 11 قمری
gīlānī, ‘alī ebn-e fazl-ol-lāh (- 17c)


حاشیه نسبه ارتفاع اعظم الجبال | ḥāšīyat-u nisbat-i irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl(ریاضیات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā-e-bn-e fazl-o-llāh ( - 19c)


اختلاف ترقی النفس فی النشاه الاخری | ixtilāf-u taraqqī-in nafs fi-n naš’at-il uxrā(عرفان و تصوف)

فضل االله بن روزبهان ، 860؟ - 925 قمری
fazl-ol-lāh ebn-e rūzbehān (1456 - 1519)