البحر اللمع فی شرح المختصر النافع | al-baḥr-ul luma‘ fī š.-il muxtaṣar-in nāfi‘(فقه)

قشلاقی ، محمد ابراهیم بن محمد مهدی ، 1235 - 1288ق
qešlāqī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad mahdī


حاشیه حاشیه الخطائی علی مختصر المعانی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il xaṭā’ī ‘alā muxtaṣar-il ma‘ānī(بلاغت)حاشیه حاشیه الجرجانی علی شرح مختصر الاصول للعضدی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā š.-i muxtaṣar-il usūl li-l- ‘aḍudī(اصول فقه)

خلخالی ، حسین بن حسن ، - 1014 قمری
xalxālī, hoseyn ebn-e hasan (- 1606)


حاشیه حاشیه الباغنوی علی شرح مختصر الاصول عضدی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il bāġnawī ‘alā š.-i muxtaṣar-il usūl-i ‘aḍudī(اصول فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1713)


حاشیه حاشیه الباغنوی علی شرح مختصر الاصول عضدی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il bāġnawī ‘alā š.-i muxtaṣar-il usūl-i ‘aḍudī(اصول فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1713)


حاشیه حاشیه الباغنوی علی شرح مختصر الاصول عضدی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il bāġnawī ‘alā š.-i muxtaṣar-il usūl-i ‘aḍudī(اصول فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1713)


حاشیه حاشیه الباغنوی علی شرح مختصر الاصول عضدی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il bāġnawī ‘alā š.-i muxtaṣar-il usūl-i ‘aḍudī(اصول فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1713)


حاشیه حاشیه الباغنوی علی شرح مختصر الاصول عضدی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il bāġnawī ‘alā š.-i muxtaṣar-il usūl-i ‘aḍudī(اصول فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1713)


حاشیه حاشیه الباغنوی علی شرح مختصر الاصول عضدی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il bāġnawī ‘alā š.-i muxtaṣar-il usūl-i ‘aḍudī(اصول فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1713)


حاشیه مختصر المعانی = حاشیه الحفید | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī = ḥāšīyat-ul ḥafīd(معانی بیان)

حفید تفتازانی ، احمد بن یحیی ، - 916 ؟ قمری
hafīd-e taftāzānī, ahmad ebn-e yahyā ( - 1511)