مجموعه اکبری = مجموعه الکلام | majmū‘e-ye akbarī = majmū‘at-ol kalām(طب)

حسینی سراجه ، علی اکبر بن گداعلی ، ق 11 قمری
hoseynī-ye serāje, ‘alī akbar ebn-e gedā-‘alī(- 17c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تسدید القواعد | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā tasdīd-il qawā‘id(کلام و اعتقادات ، اخلاق)حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)حاشیه حاشیه الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya(منطق)حاشیه حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)حاشیه حاشیه الدوانی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-id dawwānī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)حاشیه اسحاق علی حاشیه ملا عبداالله یزدی | ḥāšīyat-u isḥāq ‘alā ḥāšīyat-i mullā ‘abd-ul-lāh yazdī(منطق)حاشیه حاشیه الکشاف | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il kaššāf(تفسیر)

مولی عبدالکریم
mawlā ‘abd-ol-karīm


حاشیه حاشیه الخطائی علی مختصر المعانی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il xaṭā’ī ‘alā muxtaṣar-il ma‘ānī(بلاغت)