دیوان مقبل | d.-e moqbel(شعر)

نوری همدانی ، میرزا بزرگ ، ق 14 قمری
nūrī hamadānī, mīrzā bozorg (- 20c)


ترجمه محمد بن الفضیل | t.-u muḥammad ibn-il fuḍayl(رجال)

کلباسی ، ابوالمعالی بن محمد ابراهیم ، 1247 - 1315 قمری
kalbāsī, ab-ol-ma‘ālī ebn-e mohammad ebrāhīm (1832 - 1898)


ترجمه محمد بن الفضیل | t.-u muḥammad ibn-il fuḍayl(رجال)

کلباسی ، ابوالمعالی بن محمد ابراهیم ، 1247 - 1315 قمری
kalbāsī, ab-ol-ma‘ālī ebn-e mohammad ebrāhīm (1832 - 1898)


جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه (ترجمه ) | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya (t.)(دعا)

همدانی ، خان محمد
hamadānī, xān mohammad


غایه الامال فی استعلام احوال الرجال | ġāyat-ul āmāl fī isti‘lām-i aḥwāl-ir rijāl(رجال)

استرآبادی ، علی بن محمد جعفر، 1242 - 1315 قمری
estarābādī, ‘alī ebn-e mohammad ja‘far (1827 - 1898)


سماء المقال فی تحقیق علم الرجال | samā’-ul maqāl fī taḥqīq-i ‘ilm-ir rijāl(رجال)

کلباسی ، ابوالمعالی بن محمد ابراهیم ، 1247 - 1315 قمری
kalbāsī, ab-ol-ma‘ālī ebn-e mohammad ebrāhīm (1832 - 1898)


بحر المعارف | bahr-ol ma‘āref(عرفان و تصوف)

همدانی ، عبدالصمد بن محمد حسین ، - 1216 قمری
hamadānī, ‘abd-os-samad ebn-e mohammad hoseyn (- 1802)


کلمه الحق فی الامامه | kalimat-ul ḥaqq fi-l imāma(فضایل و مناقب)

همدانی جورقانی ، شیر محمد بن صفر علی ، ق 14 قمری
hamadānī jūrqānī, šīr mohammad ebn-e safar ‘alī(- 20c)


بحر المعارف | bahr-ol ma‘āref(عرفان و تصوف)

همدانی ، عبدالصمد بن محمد حسین ، - 1216 قمری
hamadānī, ‘abd-os-samad ebn-e mohammad hoseyn (- 1802)


بحر المعارف | bahr-ol ma‘āref(عرفان و تصوف)

همدانی ، عبدالصمد بن محمد حسین ، - 1216 قمری
hamadānī, ‘abd-os-samad ebn-e mohammad hoseyn (- 1802)