مقدمه الادب | muqaddamat-ul adab(لغت)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075 - 1144)


الشهاب فی الحکم و الاداب | aš-šahāb fi-l ḥikam-i wa-l ādāb(حدیث)

؟ بحرانی ، یحیی بن حسین ، ق 10 قمری
bahrānī, yahyā ebn-e hoseyn (- 16c)


تلقینیه = آداب مبتدی | talqīnīye = ādāb-e mobtadī(سیر و سلوک)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


حاشیه شرح آداب البحث | ḥāšīyat-u š.-i ādāb-il baḥṯ(منطق)

کاشانی ، عماد بن یحیی ، ق 10 قمری
kāšānī, ‘emād ebn-e yahyā ( - 16c)


المکنون فی الاداب و الحکم | al-maknūn fi-l ādāb wa-l ḥikam(اخلاق)

حسنی ، قاسم بن ابراهیم ، 169 - 246 قمری
hasanī, qāsem ebn-e ebrāhīm (786 - 861)


آداب البحث و المناظره | ādāb-ul baḥṯ wa-l munāẓira(منطق)

سمرقندی ، محمد بن اشرف ، - 600 ق
samarqandī, mohammad e-bn-e ašraf (-1203)


آداب البحث و المناظره = الرساله الحسینیه | ādāb-ul baḥṯ wa-l munāẓira = al-r.-ul ḥusaynīyya(منطق)

انطاکی ، شاه حسین
antākī, šāh hoseyn


الشهاب فی الحکم و الاداب | aš-šahāb fi-l ḥikam-i wa-l ādāb(حدیث)

؟ بحرانی ، یحیی بن حسین ، ق 10 قمری
bahrānī, yahyā ebn-e hoseyn (- 16c)


شرح آداب البحث | š.-u ādāb-il baḥṯ(منطق)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


زهر الاداب و ثمره الالباب | zahr-ul ādāb wa ṯamarat-ul albāb(ادبیات)

حصری ، ابراهیم بن علی ، - 413 ؟ قمری
hosrī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (- 1023)