اخلاق محسنی = جواهر الاسرار | axlāq-e mohsenī = javāher-ol asrār(اخلاق)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī ( - 1505)


اخلاق محسنی = جواهر الاسرار | axlāq-e mohsenī = javāher-ol asrār(اخلاق)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī ( - 1505)


محاسن الاداب فی ترجمه مکارم الاخلاق | mahāsen-ol ādāb fī tarjomat-e makārem-ol axlāq(حدیث)

انصاری ، محمد بن عبدالکریم ، - 967 قمری
ansārī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm(- 1560)


محاسن الاداب فی ترجمه مکارم الاخلاق | mahāsen-ol ādāb fī tarjomat-e makārem-ol axlāq(حدیث)

انصاری ، محمد بن عبدالکریم ، - 967 قمری
ansārī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm(- 1560)


اخلاق الاولیاء = نصیحت نامه | axlāq-ol-owlīyā’ = nasīhat nāme(اخلاق)

جاجرمی ، ابوالحسن بن محمد کاظم ، ق 13 قمری
jājarmī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad kāzem ( - 19c)


اخلاق الاولیاء = نصیحت نامه | axlāq-ol-owlīyā’ = nasīhat nāme(اخلاق)

جاجرمی ، ابوالحسن بن محمد کاظم ، ق 13 قمری
jājarmī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad kāzem ( - 19c)


الاخلاق | al-axlāq(اخلاق)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazzālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


اخلاق | axlāq(اخلاق)مکارم الکرائم = ترجمه مکارم الاخلاق | makārem-ol karā’em = t.-ye makārem-ol axlāq(حدیث ، اخلاق)

زوار ه ای ، علی بن حسن ، ق 10 قمری
zavvāre’ī, ‘alī ibn-i hasan(- 16c)


اخلاق منصوری = جام جهان نما | axlāq-e mansūrī = jām-e jahān namā(فلسفه ، اخلاق)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad ( - 1542)