صلاه الجمعه | ṣalāt-ul jum‘a(فقه)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher (- 1738)


القطع و الظن (تقریرات ) | al-qaṭ‘ wa-ẓẓan (taqrīrāt)(اصول فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen(- 19c)


شرح عوامل ملامحسن = تبصره یوسفیه | š.-e ‘avāmel-e mollā-mohsen = tabsare-ye yūsofīyya(نحو)

طالقانی ، جعفر بن محمد، ق 12 قمری
tāleqānī, ja‘far ebn-e mohammad (- 18c)


تحفه الغرائب (ترجمه ) | tohfat-ol qarā’eb (t.)(دعا)

رشتی اصفهانی ، محسن بن محمد رفیع ، ق 13 قمری
raštī esfahānī, mohsen ebn-e mohammad rafī‘ (-19c)


تحفه الخلف | tohfat-ol xalaf(متفرقه)

رشتی اصفهانی ، محسن بن محمد رفیع ، ق 13 قمری
raštī esfahānī, mohsen ebn-e mohammad rafī‘ ( - 19c)


دلیل الانسداد (تقریرات ) | dalīl-ul insidād (taqrīrāt)(اصول فقه)

فیضی ، احمد بن محمد محسن ، ق 13 قمری
feyzī, ahmad ebn-e mohammad mohsen (- 19c)


شرح شواهد عوامل ملامحسن | š.-e šavāhed-e ‘avāmel-e mollā-mohsen(ادبیات)

اردبیلی ، نظام الدین بن احمد، ق 12 قمری
ardabīlī, nezām-od-dīn ebn-e ahmad (- 18c)


وسیله | vasīle(اخلاق)

رشتی اصفهانی ، محسن بن محمد رفیع ، 1215 - قرن 13 قمری
raštī esfahānī, mohsen ebn-e mohammad rafī‘ (1801 - 19c)


شرح عوامل ملامحسن | š.-e ‘avāmel-e mollā-mohsen(نحو)

تنکابنی ، محمد بن سلیمان ، 1234 - 1302 قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e soleymān (1819 - 1885)


کشکول | kaškūl(گوناگون)

آقابزرگ طهرانی ، محمد محسن ، 1293 - 1389 قمری
āqā-bozorg-e tehrānī, mohammad mohsen (1876 - 1969)