دیوان امیر المومنین علی علیه السلام | d.-e amīr-ol-mo‘menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām(شعر)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام | d.-e amīr-ol-mo‘menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām(شعر)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)


الاهلیلجه فی التوحید = الاهلیجیه | al-ihlīlaja fi-t tawḥīd = al-ihlījīya(حدیث ، کلام و اعتقادات)

؟ جعفر بن محمد (ع )، امام ششم ، 80 - 148 قمری
ja‘far ebn-e mohammad, emām-e šešom (700-766)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام | d.-e amīr-ol-mo‘menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām(شعر)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام | d.-e amīr-ol-mo‘menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām(شعر)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام | d.-e amīr-ol-mo‘menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām(شعر)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)


ملحمه الصادق علیه السلام | malhamat-uṣṣādiq ‘alayh-is-salām(هیئت)

؟ جعفر بن محمد (ع )، امام ششم ، 80 - 148 قمری
ja‘far ebn-e mohammad, emām-e šešom (700 - 766)


ملحمه الصادق علیه السلام | malhamat-uṣṣādiq ‘alayh-is-salām(هیئت)

؟ جعفر بن محمد (ع )، امام ششم ، 80 - 148 قمری
ja‘far ebn-e mohammad, emām-e šešom (700 - 766)


الاهلیلجه فی التوحید = الاهلیجیه | al-ihlīlaja fi-t tawḥīd = al-ihlījīya(حدیث ، کلام و اعتقادات)

؟ جعفر بن محمد (ع )، امام ششم ، 80 - 148 قمری
ja‘far ebn-e mohammad, emām-e šešom (700-766)


الاهلیلجه فی التوحید = الاهلیجیه | al-ihlīlaja fi-t tawḥīd = al-ihlījīya(حدیث ، کلام و اعتقادات)

؟ جعفر بن محمد (ع )، امام ششم ، 80 - 148 قمری
ja‘far ebn-e mohammad, emām-e šešom (700-766)