اصول الدین (ارجوزه ) | uṣūl-ud-dīn (urjūza)(کلام و اعتقادات)

جواهری بروجردی ، علی بن احمد، - 1415 قمری
javāherī borūjerdī, ‘alī ebn-e ahmad (- 1995)


منشات | monša’āt(نامه نگاری)

کشفی بروجردی ، ریحان االله بن جعفر، - 1328 قمری
kašfī borūjerdī, rayhān-ol-lāh ebn-e ja‘far(- 1910)


صارم الغزاه | ṣārim-ul ġazāt(فقه)

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816- 1883)


صلاه الجمعه | ṣalāt-ul jum‘a(فقه)

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816 - 1883)


سیف الشیعه | sayf-oš šī‘a(کلام و اعتقادات)

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816 - 1883)


شرح المنظومه فی الوصایا | š.-ul-manẓūma fi-l-waṣāyā()

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816 - 1883)


قبله | qeble(هیئت)

حسینی طباطبائی ، محمود، ق 11 قمری
hoseynī tabātabā’ī, mahmūd ( - 17c)


قبله | qeble(هیئت)

حسینی طباطبائی ، محمود، ق 11 قمری
hoseynī tabātabā’ī, mahmūd ( - 17c)


الفقه المنظوم من جواهر العلوم | al-fiqh-ul manẓūm min jawāhir-il ‘ulūm(فقه ، شعر)

جواهری بروجردی ، علی بن احمد، - 1415 قمری
javāherī borūjerdī, ‘alī ebn-e ahmad (- 1995)


صک الامان فی اعمال شهر رمضان | ṣakk-ul amān fī a‘māl-i šahr-i ramaḍān(دعا)

جواهری بروجردی ، علی بن احمد، - 1415 قمری
javāherī borūjerdī, ‘alī ebn-e ahmad (- 1995)