نصاب الصبیان | nesāb-os sebyān(لغت ، شعر)

ابونصر فراهی ، مسعود بن ابی بکر، - 640 قمری
abū-nasr-e farāhī, mas‘ūd ebn-e abī bakr (- 1243)


حدائق الحقایق | ḥadā’iq-ul ḥaqāyiq(اخلاق)

زین الدین الرازی ، محمد بن ابی بکر، - 666 ؟ قمری
zayn-od-dīn ar-rāzī, mohammad ebn-e abī-bakr (- 1268)


حدائق الحقایق | ḥadā’iq-ul ḥaqāyiq(اخلاق)

زین الدین الرازی ، محمد بن ابی بکر، - 666 ؟ قمری
zayn-od-dīn ar-rāzī, mohammad ebn-e abī-bakr (- 1268)


نصاب الصبیان | nesāb-os sebyān(لغت ، شعر)

ابونصر فراهی ، مسعود بن ابی بکر، - 640 قمری
abū-nasr-e farāhī, mas‘ūd ebn-e abī bakr (- 1243)


نصاب الصبیان | nesāb-os sebyān(لغت ، شعر)

ابونصر فراهی ، مسعود بن ابی بکر، - 640 قمری
abū-nasr-e farāhī, mas‘ūd ebn-e abī bakr (- 1243)


نصاب الصبیان | nesāb-os sebyān(لغت ، شعر)

ابونصر فراهی ، مسعود بن ابی بکر، - 640 قمری
abū-nasr-e farāhī, mas‘ūd ebn-e abī bakr (- 1243)


الجوارح و علوم البزدره | al-jawāriḥ wa ‘ulūm-ul bazdarra(حیوان شناسی)

قاسمی ، ابوبکر بن یوسف
qāsemī ،ābū-bakr ebn-e yūsof


تحفه الملوک فی الفروع | tuḥfat-ul mulūk fi-l furū‘(فقه)

زین الدین الرازی ، محمد بن ابی بکر، - 666 ؟ قمری
zayn-od-dīn ar-rāzī, mohammad ebn-e abī-bakr (-1268)


شرح الرساله الوضعیه العضدیه | š.-ur r.-il waḍ‘īyyat-il ‘aḍudīyya(بلاغت)

لیثی سمرقندی ، ابو القاسم بن ابی بکر، - 888 ؟ قمری
laysī samarqandī, ab-ol-qāsem ebn-e abī-bakr (- 1484)


تقدیم ابی بکر = بدیعیه ابن الحجه = البدیعیه | taqdīm-u abī-bakr = badī‘īyyat-u ibn-il ḥujja = al- badī‘īya(بدیع)

ابن حجه ، تقی الدین بن علی ، 767 - 837 قمری
ebn-e hejja, taqī-yod-dīn ebn-e ‘alī (1366 - 1434)