طریق حقه = سیر و سلوک = جواب المسائل الثلاث = پاسخ پرسشهای ملا خلیل قزوینی | tarīq-e haqqe = seyar-o solūk = javāb-ul masā’el-es salās = pāsox-e porseš-hā-ye mollā xalīl-e qazvīnī(کلام و اعتقادات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


مسائل و رسائل در حل غوامض مسائل | masā’el va rasā’el dar hall-e qavāmez-e masā’el(فقه)

میمندی ، محمد بن محمد یوسف ، ق 13 قمری
meymandī, mohammad ebn-e mohammad yūsof (-19c)

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳ ﺶﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﻭﺷﺮﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻮﻡ »ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻧﺮﺍﻗﻲ« ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺳ ﺦﻫﺎﻱ ﻭﻱ ﺑﺪ?

الموت و ضرورته (رساله فی ) = ضروره الموت = ضرورت مرگ = فائده فی ضروره الموت = تحقیق ضرورت الموت = جواب سوال ابومنصور کازرونی | al-mawt wa ۷arūrat-u-h (r.-un fī) = ۷arūrat-ul mawt = zarūrat-e marg = fā’idat-un fī ۷arūrat-il mawt = taḥqīq- u ۷arūrat-il mawt = javāb-e so’āl-e abū-mansūr-e kāzerūnī(فلسفه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


هزار مساله = داستان عبداالله بن سلام = مسائل عبداالله بن سلام = مسائل ابن سلام | hezār mas’ale = dāstān-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ebn-e salām(کلام و اعتقادات ، حدیث)هزار مساله = داستان عبداالله بن سلام = مسائل عبداالله بن سلام = مسائل ابن سلام | hezār mas’ale = dāstān-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ebn-e salām(کلام و اعتقادات ، حدیث)هزار مساله = داستان عبداالله بن سلام = مسائل عبداالله بن سلام = مسائل ابن سلام | hezār mas’ale = dāstān-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ebn-e salām(کلام و اعتقادات ، حدیث)هزار مساله = داستان عبداالله بن سلام = مسائل عبداالله بن سلام = مسائل ابن سلام | hezār mas’ale = dāstān-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ‘abd-ol-lāh-e bn-e salām = masā’el-e ebn-e salām()

درویش ، ابوالحسن بن محمد هاشم
darvīš, ab-ol-hasan ebn-e mohammad hāšem


اجوبه مسائل الفقهیه | ajvebat-u masā’il-il fiqhīyya(فقه ،پاسخ پرسش ها)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


اجوبه المسائل الفقهیه | ajvebat-ul masā’il-il fiqhīyya(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه السبحله | ajvebat-us sabhala(دعا)

آرانی کاشانی ، غلامرضا بن محمد علی ، 1192 - 1265 قمری
ārānī kāšānī, qolām rezā ebn-e mohammad ‘alī (1778 - 1849)